راهنمای سیستم
پنجره واحد سرمایه‌گذاری
دریافت

ردیفعنوانتوضیحاتدریافت
1
پرسشنامه زیست محیطی
پرسشنامه زیست محیطی
دریافت
2
دستور العمل تعیین ظرفیت کاریابی داخلی
دستور العمل تعیین ظرفیت کاریابی داخلی
دریافت
3
دستور العمل ضوابط کاریابی داخلی
دستور العمل ضوابط کاریابی داخلی
دریافت
4
دستور العمل ضوابط کاریابی الکترونیکی
دستور العمل ضوابط کاریابی الکترونیکی
دریافت
5
فرم شماره 1(درخواست واگذاری زمین برای اجرای طرح)
فرم شماره 1(درخواست واگذاری رمین برای اجرای طرح)
دریافت
6
فرم تعهد نامه محضری اشخاص حقوقی
فرم تعهد نامه محضری اشخاص حقوقی جهت واگذاری زمین
دریافت
7
فرم تعهد نامه محضری اشخاص حقیقی
فرم تعهد نامه محضری اشخاص حقیقی جهت واگذاری زمین
دریافت
8
فرم ثبت درخواست متقاضیان ایجاد کاریابی غیردولتی داخلی
فرم ثبت درخواست متقاضیان ایجاد کاریابی غیردولتی داخلی
دریافت
9
پرسشنامه متقاضیان ایجاد کاریابی مجازی
پرسشنامه متقاضیان ایجاد کاریابی مجازی
دریافت
10
دستورالعمل تاسیس مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی(کافه کارآفرینی)
دستورالعمل تاسیس مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی(کافه کارآفرینی)
دریافت
    
123